Ταυτότητα

Οι Πολύχρωμες Νομάδες είναι ένας κοινοτικός οργανισμός που προωθεί τη ενεργό συμμετοχή παιδιών και νέων στην Ελλάδα από το 2021. Ο οργανισμός είναι αποτέλεσμα ενός δικτύου πολιτών ποικίλων επιστημονικών κλάδων που συνεργάζονται με παιδιά και νέα άτομα.

Όραμα

Παιδιά και νέα άτομα συνεισφέρουν ενεργά στη θετική αλλαγή των κοινοτήτων τους.

Αποστολή

Μέσω πρωτοβουλιών παραστατικής τέχνης και συμμετοχικών μεθοδολογιών εμπλέκουμε, ενθαρρύνουμε και ενδυναμώνουμε παιδιά και νέα άτομα για να εμπλακούν σε κοινωνικό μετασχηματισμό των κοινοτήτων τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσα από προγράμματα όπου τα παιδιά και τα νέα άτομα μοιράζονται τις ιδέες τους, αναλαμβάνουν δράση σε θέματα που τα αφορούν έχοντας θετικό αντίκτυπο στην κοινότητά τους.